Bar 1, Oslo, Norway

Cognac cellar mural, 5.0x3.0 m. In front: Trompe L`oeil decorated folding doors.

Muralmålning, 5,0x3,0 m. I förgrunden: Trompe L`oeil-dekorerade vikdörrar.

pierre@tietjens.se Pierre Tietjens © 2008